KVKK Aydınlatma ve Gizlilik Politikası


İşbu Gizlilik Politikası’nda, www.sevaptasi.org adresinden Sevap Tası Sosyal Yardım Derneği’ne bağış yapan kişilerin veya kurumların; bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz. Kanun kapsamında, Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda “veri işleme” olarak kabul edilen işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, Kanun’a uygun hareket edebilmemiz amacıyla, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında, aşağıdaki hususları dikkatinize sunuyoruz.

MADDE 1: TARAFLAR

BAĞIŞÇI: Sevap Tası Sosyal Yardım Derneğine bağışta bulunan Kişi veya Kurumlar
VERİ SORUMLUSU: Sevap Tası Sosyal Yardım Derneği

MADDE 2: VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ VE ERİŞİM ADRESLERİ

Unvan: SEVAPTASI SOSYAL YARDIM DERNEĞİ
Adres: Kumbaracı Ykş. No: 24/A, 34433 Beyoğlu/İstanbul
E-Posta: info@sevaptasi.org
Telefon: +90 (212) 523 5353
Mobil: +90 (530) 667 4634

MADDE 3: TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

www.sevaptasi.org adresinde yer alan uygulama araçları kullanılırken bağış yapan kişinin bilgileri doğrudan otomatik olarak toplanmaktadır. Bu verilerin toplanma sebebi bağış yapan kişilerin tespiti ve gerektiğinde bilgilendirme amaçlı iletişim kurulabilmesidir. Toplanan bilgi ve veriler aşağıdaki gibidir:

- Ad-Soyad,
- Cep telefonu,
- Çerezlerden elde edilen veriler,
- IP adresiniz ve bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE 3.KİŞİLERLER PAYLAŞIMI

www.sevaptasi.org web site kullanıcı hesabının oluşturulması ve bilgilendirmelerin yapılması sebebiyle sınırlı olarak işlenen kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar ile Sevap Tası Sosyal Yardım Derneği gerekmesi durumunda birlikte çalıştığı dernekler ile (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) paylaşabilecektir. Ayrıca 6698 sayılı kanunun 5/2-e maddesindeki hukuki sebep uyarınca veya Kanunen Yetkili Kamu ve Özel Kurumlardan talep edilmesi durumunda 6698 sayılı kanunun 5/2-ç maddesi uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında kişisel verilerinizi paylaşılabilecektir.

MADDE 6: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Bağışçı tarafından verilen ve otomatik yollardan elde edilen kişisel verilerin ne kadar süreyle saklanacağı, veri türüne ve verileri işleme amacımıza bağlıdır. Toplanan/ bağışçı tarafından paylaşılan kişisel veriler tabi olunan yasalara uygun olarak saklanmakta; yasalarca daha uzun bir saklama süresi gerekmediği veya izin verilmediği sürece, bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen amaçları yerine getirmek için gereken süre boyunca saklanacaktır.

MADDE 7: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere www.sevaptasi.org üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Söz konusu haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, taleplerinizi info@sevaptasi.org elektronik posta adresimize iletebilirsiniz. Başvurularınızın tarafımızca en geç otuz gün içerisinde yanıtlanacağını, yanıtımızın size ulaşmasından itibaren otuz gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na başvuru yapabileceğinizi anımsatırız.

MADDE 8: İLETİŞİM

Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle info@sevaptasi.org e-mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.